Products

HomeProducts

Digital Kids

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

ศึกษาและฝึกทักษการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2

ศึกษาและฝึกทักษะในการแสดงลำดับขั้นตอนตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาด ของโปรแกรม

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหาจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์ เบื้องต้น ใช้งานอย่าง เหมาะสม

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.3

ศึกษาและฝึกทักษะการแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ ข้อความเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาด ของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล โดยใช้ ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้ อินเทอร์เน็ต

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4

ศึกษาและฝึกทักษะการแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ ข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาด ของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล โดยใช้ ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้ อินเทอร์เน็ต

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์

จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน การคาดการณ์ ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงาน ร่วมกัน ประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือบริการบน อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างปลอดภัย มีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

Digital Kids Book

หนังเรียนเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย Digital Kids Book 1

เป็นหนังสือเรียนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นอนุบาล 1  เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น  คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อะไรบ้าง ท่านั่งที่เหมาะสมขณะใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

หนังเรียนเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย Digital Kids Book 2

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นอนุบาล 2 เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น  คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อะไรบ้าง ท่านั่งที่เหมาะสมการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ซอฟแวร์คืออะไร และวิธีการเข้าและออกจากโปรแกรมต่างๆ

หนังเรียนเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย Digital Kids Book 3

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น  คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อะไรบ้าง จอสัมผัส ซอฟแวร์คืออะไร โปรแกรม Paint  การไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้าง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และการดูแลรักษา

หนังสือ Coding For Kindergarten Book 1

หนังสือเรียนโค้ดดิ้ง สำหรับชั้นอนุบาล 1 เรียนรู้และฝึกทักษะปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา หุ่นยนต์ และประโยชน์ของหุ่นยนต์ แนะนำหุ่นยนต์ mTiny และการออกแบบคำสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ภารกิจ Start stop และ ตามหาของเล่น

หนังสือ Coding For Kindergarten Book 2

หนังสือเรียนโค้ดดิ้ง สำหรับชั้นอนุบาล 2 เรียนรู้และฝึกทักษะปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา หุ่นยนต์ และประโยชน์ของหุ่นยนต์ แนะนำหุ่นยนต์ mTiny และการออกแบบคำสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ การกำหนดทิศทาง การ์ดคำสั่งของเอ็มไทนี่ การสั่งให้เอ็มไทนี่ทำงานทีละหลายคำสั่ง ภารกิจ ไฟเขียว ไฟแดง และพาพี่เอ็มไทนี่ไปกินไผ่

หนังสือ Coding For Kindergarten Book 3

หนังสือเรียนโค้ดดิ้ง สำหรับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้และฝึกทักษะปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา หุ่นยนต์ และประโยชน์ของหุ่นยนต์ แนะนำหุ่นยนต์ mTiny และการเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ภารกิจ บวกเลขแสน สัตว์ป่าน่ารัก ตามหาไดโนเสาร์ Let’s play football และสวนสนุกมหาสนุก

STEM Book

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ เช่นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะหน้าที่การดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกาย   สัมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ  ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ เช่นวัฎจักพืชดอก แสงและการมองเห็น การเกิดดิน

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ เช่นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์  แรงและการเคลื่อนที่ ดวงอาทิตย์  อากาศและการเกิดลม

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม 1

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 5วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ เช่นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ การขึ้นตกของดวงจันทร์และระบบสุริยะ

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม 2

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 2 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์กายภาพ  เช่นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กลุ่มสิ่งมีชีวิตและการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 เล่ม 1

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  เช่น การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต แรงลัพธ์แรงเสียดทาน

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 เล่ม 2

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 2 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์กายภาพ   เช่น ตัวกลางของเสียง เสียงสูงเสียงต่ำ เสียงดังเสียงค่อย มลพิษทางเสียง

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  เช่นสารอาหารและระบบย่อยอาหาร  การแยกสารผสม วงจรไฟฟ้า

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2 ที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งตรงกับสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์กายภาพ   เช่นเงามืดเงามัวสุริยุปราคา จันทรุปราคาและเทคโนโลยี  หินและซากดึกดำบรรพ์  ปราฟฏการณ์เรือนกระจก

image
https://www.edukids.co.th/wp-content/themes/imperio/
https://www.edukids.co.th/
#50CCB3
style1
paged
Loading posts...
/srv/users/edukids/apps/edukids/public/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off