STEM+A Day Camp

HomeServicesSTEM+A Day Camp

Coding & STEM+A Day Camp

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาการคำนวณ การคิดเชิงคำนวณ  Coding AI IoT หุ่นยนต์ และด้าน  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปะในบริบทที่หลากหลาย ( STEM+A Education ) เพื่อที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข และเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของนักเรียน

image
https://www.edukids.co.th/wp-content/themes/imperio/
https://www.edukids.co.th/
#50CCB3
style1
paged
Loading posts...
/srv/users/edukids/apps/edukids/public/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off